regulamin

Regulamin sklepu internetowego 

Postanowienia wstępne 

 1. Sklep internetowy Pracownia ślubna Bloom, dostępny pod adresem internetowym www.pracowniaslubnabloom.pl, prowadzony jest przez Marcelinę Paterman prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą PG Marcelina Paterman zarejestrowaną we Wrocławiu przy ul. Niemczańskiej 33/6; NIP: 8943186494, REGON: 521967836.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

Definicje 

 1. Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca ​- osoba fizyczna prowadząca w tym przypadku działalność nierejestrowaną.

 3. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 4. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  https://pracowniaslubnabloom.pl/
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 7. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu. 
 8. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 10. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
 11. Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

Kontakt ze Sklepem 

 1. Adres Sprzedawcy: Lauterbacha 18/6 Wrocław 54-115
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@pracowniaslubnabloom.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 881 333 101
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 21109025290000000150435269
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-18.

Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internetowej
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
 3. włączona obsługa plików cookies,, 
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

Informacje ogólne 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Zamówienie możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 

Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia w ilości minimalnej lub większej podanej w opisie produktu, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 
 3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę.
 4. Wykonać przelew na konto Sprzedawcy w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3. 
 • 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 
   a. Przesyłka paczkomaty InPost
   b. Przesyłka kurierska InPost, 
   c. Przesyłka kurierska DPD
   d. Odbiór osobisty
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
   a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 
   b. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Informacje -> dostawa i płatności.

Wykonanie umowy sprzedaży 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu. 
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. 
 3. W przypadku płatności przelewem klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. 
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w wiadomości mailowej lub podczas rozmowy telefonicznej.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Prawo do odstąpienia nie dotyczy przedmiotów personalizowanych przygotowanych na indywidualne zamówienie.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
   a. rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji           przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego    zindywidualizowanych potrzeb;
   b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w   zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można   zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli   opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze       względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
   d. treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli   spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed   upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez   Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy, 
 1. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczające jest wysłanie do sprzedawcy oświadczenia do przed jego upływem. Jedną z możliwych form odstąpienia jest wykorzystanie formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronach sklepu internetowego.
 2. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Kupujący dostarcza lub przesyła w opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę podczas transportu na adres sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 1. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny, wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część.
 2. Jeżeli kupujący dysponuje oryginałem dokumentu sprzedaży, może go dołączyć do zwracanego towaru poprzez przyklejenie go na zewnątrz opakowania wraz z oświadczeniem o zwrocie towaru, tak, aby Sprzedający miał dostęp do dokumentów bez konieczności otwierania przesyłki.
 1. W przypadku zwrotu towaru, Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty przesyłki rzeczy. Kupujący z tytułu wykonywania swego prawa odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów poza bezpośrednimi kosztami zwrotu towarów.
 2. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Pracownia ślubna Bloom zastrzega sobie prawo do obniżenia wartości zwracanej kwoty na rzecz Kupującego. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Pracownia ślubna Bloom wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres podany przez Kupującego.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 • 10 

Reklamacja i gwarancja 


 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, może złożyć Sprzedającemu oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny, chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 • 11 

Dane osobowe w Sklepie internetowym 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. 
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
   a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu   dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia   zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi   realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 
   b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu   płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane   dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe   płatności w Sklepie internetowym. 
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 • 12 

Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 5. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.