regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(„REGULAMIN”)

obowiązujący od dnia: 27.10.2022 r.


 • DEFINICJE
   1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. PG Marcelina Paterman – Marcelina Paterman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PG Marcelina Paterman, ul. Niemczańska 33/6, 50-561 Wrocław, NIP: 8943186494, REGON: 521967836, dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
    1. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez PG Marcelina Paterman, dostępna pod adresem https://pracowniaslubnabloom.pl/, za pośrednictwem której PG Marcelina Paterman świadczy Usługi drogą elektroniczną;
    2. Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez PG Marcelina Paterman jako administratora, dostępny pod adresem: https://pracowniaslubnabloom.pl/pages/polityka-prywatnosci;
    3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
    4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez PG Marcelina Paterman pod adresem: [www.pracowniaslubnabloom.pl];
    5. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;
    6. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia; 
    7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu przez PG Marcelina Paterman;
    8. Produkt – dostępne w Sklepie Treści Cyfrowe albo rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a PG Marcelina Paterman albo usługi świadczone przez PG Marcelina Paterman, których rezerwacji dokonuje Klient za pośrednictwem Sklepu;
    9. Treści Cyfrowe – dostępne w aktualnej ofercie Sklepu Projekty indywidualne, w tym PROJEKT LOGO, ZAPROSZENIA ŚLUBNE I WEDDING PREMIUM (zaprojektowane w konsultacji z klientem i wysłane do niego w formie elektronicznej);
    10. Formularz Kontaktowy – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do PG Marcelina Paterman wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: [https://pracowniaslubnabloom.pl/pages/kontakt];
    11. Usługa – każda usługa świadczona przez PG Marcelina Paterman drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej;
    12. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344;

  2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  3. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez PG Marcelina Paterman, warunki świadczenia tych Usług za pośrednictwem Strony Internetowej, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE.
  4. PG Marcelina Paterman świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:
  5. zapoznanie się treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;
  6. prowadzenie Koszyka;
  7. udostępnienie Formularza Kontaktowego;
  8. Kontakt z PG Marcelina Paterman jest możliwy:
  9. pisemnie na adres: Niemczańska 33/6 Wrocław 50-561;
  10. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@pracowniaslubnabloom.pl;
  11.  za pośrednictwem komunikatora Messenger, WhatsApp lub bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram (profil bloom.pracowniaslubna).
    1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
    2. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
    3. Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
    4. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

    1. WYMAGANIA TECHNICZNE
    1. Do skorzystania z Usług niezbędne jest:
     1. posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
     2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
    2. Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.
    3. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo:
     1. aktualny system antywirusowy,
     2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
     3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
     4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
    4. PG Marcelina Paterman nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.
    5. PG Marcelina Paterman w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Klienta.
    6. PG Marcelina Paterman dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. PG Marcelina Paterman dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez PG Marcelina Paterman na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy PG Marcelina Paterman w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

    1. TREŚCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ
    1. W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez PG Marcelina Paterman na Stronie Internetowej.
    2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.
    3. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony PG Marcelina Paterman, ani ze strony Klienta.
    4. Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

   1. PROWADZENIE KOSZYKA
    1. Usługa ta polega na możliwości nieodpłatnego zachowania przez Klienta w Koszyku Produktów, które go zainteresowały.
    2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z Koszyka.
    3. Rozwiązanie Umowy nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony PG Marcelina Paterman, ani ze strony Klienta.
    4. Z Usługi może skorzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

   2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ
    1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
    2. PG Marcelina Paterman wystawia faktury.
    3. PG Marcelina Paterman zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad fizycznych.
    4. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez PG Marcelina Paterman w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
    1. Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga założenia Konta.
    2. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
    3. W celu złożenia Zamówienia należy: 
     1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
     2. wypełnić Formularz Zamówienia,
     3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
     4. Opłacić zamówienie w określonym terminie.
    4. PG Marcelina Paterman udostępnia Klientowi następujące formy płatności w Sklepie:
     1. przelew bankowy.
    5. W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury, jest ona doręczana drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem realizacji Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
    6. Informacje o kosztach dostawy są podawane w momencie ustalania szczegółów zamówienia i zależą od rodzaju i ilości produktów oraz wyboru Dostawcy, który ma dostarczyć Produkt Kupującemu.
    7. PG Marcelina Paterman realizuje dostawę towarów za pośrednictwem InPost Sp. z o.o. i DPD Polska sp. z o.o. Wysyłka jest prowadzona w imieniu Kupującego. Kupujący przekazuje pełnomocnictwo sprzedawcy do zawarcia w jego imieniu umowy z firmą kurierską.
    8. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Klient jest obowiązany sprawdzić jest stan techniczny i fizyczny. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym PG Marcelina Paterman. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak może utrudnić Klientowi dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.
    9. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie rachunku lub faktury, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu lub też dołączony do wysyłanej przesyłki. Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury lub rachunku od razu przy zamówieniu lub przez trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym dokonał zakupu.
    10. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów (jeżeli są dostępne w sklepie) lub wykonaniu ich zgodnie ze złożonym zamówieniem (oraz w czasie uzgodnionym między PG Marcelina Paterman a Klientem), a następnie zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z formą dostawy zamówienia. 
    11. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). 
    12. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od produktu i indywidualnie uzgadniany z Klientem. Zamówione produkty powinny zostać wydane Klientowi w terminie do 30 dni, chyba że w wiadomości mailowej do Klienta, został wyraźnie oznaczony przez PG Marcelina Paterman dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia. 
    13. Jeżeli Klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla PG Marcelina Paterman terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.    1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
    1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
    2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.
    3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do PG Marcelina Paterman oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail: kontakt@pracowniaslubnabloom.pl.
    4. W przypadku wysyłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
    5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
    6. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
    7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
    1. o świadczenie usług, jeżeli PG Marcelina Paterman wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez PG Marcelina Paterman utraci prawo odstąpienia od umowy,
    2. o stworzenie rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji           przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego   zindywidualizowanych potrzeb;


   3. FORMULARZ KONTAKTOWY
    1. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności posiadania Konta.
    2. W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez PG Marcelina Paterma jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem: [https://pracowniaslubnabloom.pl/pages/kontakt ].
    3. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do PG Marcelina Paterma za pośrednictwem dedykowanego formularza.
    4. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony PG Marcelina Paterma, ani ze strony Klienta.


   4. REKLAMACJE
    1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu. 
    2. Klient może zgłosić reklamację do PG Marcelina Paterman z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
    1. mailowo - na adres : kontakt@pracowniaslubnabloom.pl;
    2. pisemnie - na adres: ul. Niemczańska 33/5 Wrocław 50-561.
    1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który PG Marcelina Paterman ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. 
    2. PG Marcelina Paterman zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji. 
    3. PG Marcelina Paterman rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, PG Marcelina Paterman zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku PG Marcelina Paterman poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.

    1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
     1. W przypadku sporów z udziałem Klienta będącego konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:

    1.1. konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów); 

    1.2. konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.


   5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
   6. Administratorem danych osobowych Klientów jest PG Marcelina Paterman.
   7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityka Prywatności.
   8.  

   9. PRAWA AUTORSKIE
    1. Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
    2. Autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych przysługują PG Marcelina Paterman, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
    3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują PG Marcelina Paterman lub podmiotom trzecim, z którymi PG Marcelina Paterman zawarła stosowne umowy. 
    4. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody PG Marcelina Paterman.
    5. Klient może korzystać z zakupionych Treści Cyfrowych wyłącznie dla własnych potrzeb.
    6. W szczególności Klientowi nie wolno:
    1. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Treści Cyfrowe.
    2. Zwielokrotniać Treści Cyfrowe lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
    3. Udostępniać Treści Cyfrowe innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

     

     

     

   10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
     1. PG Marcelina Paterman zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie PG Marcelina Paterman poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
     2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego,  UŚUDE, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

     

     

    Załącznik nr 1 

     

    INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

     

    Mają Państwo prawo odstąpić umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować PG Marcelina Paterman, e-mail: kontakt@pracowniaslubnabloom.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). 

     

    Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest podany poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jeżeli zostały takie pobrane, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności, jeżeli zostały takie pobrane, zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

     

    Wzór formularza odstąpienia od umowy: Formularz-odstapienia-od-umowy-wzor-g4yu82.docx